. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Business

如何在 Telegram PC 上备份和恢复聊天

如何在 Telegram PC

Telegram 是一款即时通讯应用程序,为用户提供一种安全且加密的相互通信方法。 该应用程序允许用户将聊天和媒体文件备份到云服务器,如果您重新安装应用程序或切换设备,则可以恢复这些内容。 对于那些想要保留通信历史记录的人来说,此功能是一个不错的选择。 但是,在某些情况下,您可能需要从 Telegram 恢复已删除的消息。 这可能是由于多种原因造成的,例如意外删除了重要消息或需要在法庭案件中将其用作证据。 幸运的是,您可以通过多种方法恢复从 Telegram 中删除的消息,例如使用软件程序或执行几个简单的步骤。

电报电脑版

第 1 步:打开设备上的 Telegram 应用程序,然后点击菜单按钮(三条水平线堆叠在一起)。 点击“聊天设置”,然后点击“备份”。 点击“自动下载媒体”和“包括视频”选项以启用云备份。

您还可以通过在计算机上登录 Telegram 网站来访问基于云的聊天备份。 这将允许您查看所有聊天和下载的媒体文件。

如何在 Telegram PC 上备份和恢复聊天

如果您不想将聊天记录和文件备份到云端,可以将它们保存在手机或平板电脑的内部存储或 SD 卡上。 为此,请打开设备上的文件管理器并找到 Telegram 文件夹。 该文件夹很可能位于文件管理器的内部存储或设备存储部分中。 找到该文件夹后,将其打开并查找“data”文件夹。 如果您没有找到数据文件夹,您可能需要更改文件管理器的位置设置。

telegram手机版

保存文件后,您可以使用该应用程序的桌面版本在计算机上登录 Telegram。 桌面应用程序将允许您将所有备份下载到一个文件中。 如果您的聊天记录和文件丢失或从设备中删除,这是恢复它们的最简单方法。

telegramdesktop

第 2 步:在您的设备上打开 Telegram 应用程序。 点击菜单按钮(顶部堆叠三条水平线),然后点击“设置”。 点击“聊天设置”,然后点击“备份”。 选择是否下载语音通话、群聊或个人聊天。 您还可以选择在一段时间后自动删除聊天记录。

选择设置后,点击“导出电报数据”按钮。 从弹出窗口中选择您要导出的数据类型,然后等待应用程序处理您的请求。 该应用程序最多可能需要 24 小时才能完成此任务,并且在处理完您的请求后您将收到通知。

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .